Neuvottelu-uutinen (6.3.): Yliopistojen työehtosopimuksen sovintoesitys on hyväksytty

6.3.2018 Neuvottelu-uutinen, yksityiset alat

Sopijaosapuolet ovat hyväksyneet sovittelija Janne Metsämäen 5.3. tekemän sovintoehdotuksen. Kaikki yliopistoihin ilmoitetut työtaistelut peruuntuvat. Työehtosopimus tulee voimaan 1.2.2018 ja se on voimassa 31.3.2020 asti.

Sopimuskauden aikana maksetaan seuraavat palkankorotukset:

 • Yleiskorotus 1.4.2018 on suuruudeltaan 1,0 % ja 1.4.2019 on suuruudeltaan 1,1 %. Järjestely- /paikallinen erä 1.1.2019 on 0,5 % ja 1.6.2019 on 0,85 %.

  • Järjestely- / paikalliset erät käytetään palkkausjärjestelmän muuttamiseen palkkausjärjestelmätyöryhmästä erikseen kirjatun mukaisesti. Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen palkkausjärjestelmän muuttamisesta, jätetään 1.1.2019 järjestelyerästä maksamatta 0,3 %. Järjestely/paikallisen erän 1.1.2019 suuruus määräytyy marraskuun 2018 palkkasumman mukaan laskettuna erikseen kummankin henkilöstöryhmän palkkasummasta.

  • Järjestely- / paikallinen erä 1.6.2019 käytetään paikallisesti henkilökohtaiseen palkanosaan. Paikallisen erän suuruus määräytyy helmikuun 2019 palkkasumman perusteella laskettuna erikseen kummankin henkilöstöryhmän palkkasummasta.

 • Euromääräisiä palkkoja (muut kuin YPJ-palkat) korotetaan yleiskorotuksella ja järjestely- / paikallisilla erillä, jos nämä erät maksetaan.

 • Korotukset tulevat voimaan korotuspäivästä tai sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Palkkausjärjestelmän uudistamiseen palkkausjärjestelmätyöryhmä

 • Seuraavista palkkausjärjestelmää koskevista asioista vallitsee yhteisymmärrys, joten nämä muutokset tulevat voimaan 1.1.2019 alkaen:
 • Yliopistoissa esimiehet toteuttavat suoritusarviointia vuosittain.

 • Työntekijä voi pyytää henkilökohtaisen suoriutumisen uudelleen arviointia kahden vuoden kuluttua edellisestä arvioinnista.

 • Työntekijän kanssa käydään arviointikeskustelu kuitenkin viiden vuoden kuluttua edellisestä arviointikeskustelusta.

 • Työntekijä voi pyytää henkilökohtaisen suoriutumisen arviointia työsuhteen alkaessa tai uudessa tehtävässä tai tehtävien vaativuustason muuttuessa kuuden kuukauden kuluttua työsuhteen alkamisesta tai tehtävän muuttumisesta.

 • Muuttuneena käsitellään myös tehtävää, joka on nykyisen vaativuustason vahvistamisen jälkeen vähitellen kehittynyt vaativammaksi.

 • Vaativuustason muuttuessa palkka maksetaan työnantajan vahvistaman vaativuusarvioinnin perusteella esimiehen tekemää kirjallista ehdotusta seuraavan kuukauden alusta, ellei työnantaja osoita muuta ajankohtaa tehtävämuutokselle.

  Muut työryhmätyöskentelyn lähtökohtana olevat asiat:

 • Suorituskategorioita on 4-5

 • Nykyisen järjestelmän alin suoritusprosentti nostetaan 4-10 prosenttiin.

 • Suorituskategorioita ja suoritusprosenttia tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena.

 • Kaikille vaativuustasoille tehdään kustannusvaikutusta vastaavat muutokset henkilökohtaiseen palkanosaan.

 • Muutoksella turvataan, että yliopistoissa työskentelevien henkilökohtaisen suoriutumisen keskiarvot eivät laske uudistuksen voimaantulosta vuosittain tarkasteltuna.

 • Henkilökohtaisen suoriutumisen muuttuessa maksetaan työnantajan vahvistama henkilökohtainen palkanosa esimiehen tekemää kirjallista ehdotusta tai yliopistossa vahvistetun erillisen arviointijakson päättymistä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.

 • Mikäli määräaikaisissa työsuhteessa oleva työntekijä jatkaa saman yliopiston palveluksessa vaativuustasoltaan vastaavassa tai vastaavan sisältöisessä tehtävässä, ei henkilökohtaisen palkanosan suuruus voi alentua.

  Työryhmä valmistelee palkkausjärjestelmää koskevien määräysten muutokset 30.9.2018 mennessä ja ne tulevat voimaan 1.1.2019 alkaen.

 • Palkkausjärjestelmän muutokseen käytetään järjestelyerää 1,35 prosenttia. Ellei työryhmässä synny yksimielisyyttä em. ajankohtaan mennessä, 1.1.2019 järjestelyerästä jätetään maksamatta 0,3 % ja 0,2 % -osuus käytetään paikallisesti vaativuustasoihin/vaativuuslisiin.

 • Jos palkkausjärjestelmän määräyksistä saavutetaan neuvottelutulos, käytetään 1.1.2019 järjestely-/paikallinen erä 0,5 prosenttia siten, että sillä katetaan mahdollinen henkilökohtaisen palkanosan alimman prosentin nostaminen sekä mahdollinen vaativuuslisän laajentaminen alimmille vaativuustasoille. Mahdollinen loppuosa käytetään paikallisesti vaativuuslisiin.

 • Jos palkkausjärjestelmän määräyksistä saavutetaan neuvottelutulos, käytetään 1.6.2019 paikallinen erä 0,85 prosenttia henkilökohtaiseen palkanosaan. Mikäli palkkausjärjestelmän uudistamisesta ei saavuteta neuvottelutulosta, käytetään paikallinen erä henkilökohtaiseen palkanosaan työantajan päättämällä tavalla.

Muita muutoksia

 • Osapuolet suosittelevat, että työnantaja ja työntekijät pyrkivät yhdessä edistämään joustavien työaikajärjestelmien käyttöä.

 • Osapuolet suosittavat, että yliopistokohtaisesti tarkastellaan mahdollisuuksia järjestelmään, jossa työntekijällä on oikeus omalla ilmoituksellaan olla sairautensa vuoksi poissa työstä enintään viisi päivää.

 • Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1.4.2018 lukien 3,45 %. Luottamusmiehen palkkion määräytymisessä otetaan käyttöön uusi kategoria edustettavien lukumäärässä. Palkkio on luottamusmiehelle 267 euroa/kk ja pääluottamusmiehelle 464 euroa/kk kun edustettavien lukumäärä on 560 tai enemmän.

 • Yliopistojen palkkausjärjestelmää koskevien määräysten mukaisen arviointiryhmän puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan palkkiota, jonka määrä on jäsenelle 360 euroa ja puheenjohtajalle 720 euroa vuodelta.

 • Sopimuskaudella työskentelee seitsemän työryhmää: tilastoyhteistyöryhmä, työaika ja vuosilomatyöryhmä, Helsingin yliopiston eläinsairaalaa koskevia määräyksiä käsittelevä työryhmä, harjoittelukoulujen työaika- ja palkkausjärjestelmätyöryhmä, tekstityöryhmä, määräaikaisten työsopimusten käyttöä tarkasteleva työryhmä ja työhyvinvoinnin ja työsuojelun työryhmä.

Lue lisää: Sovittelijan sovintoehdotus 5.3.2018 >>

www.valtakunnansovittelija.fi

Lisätietoja: Pardian puheenjohtaja Niko Simola, puh. 040 566 8517, niko.simola(at)pardia.fi ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL puheenjohtaja Satu Henttonen, puh. 040 524 9199, satu.henttonen(at)yhl.fi.

Neuvottelu-uutiset yksityisiltä aloilta löytyvät kotisivujen Ajankohtaista-palstalta uutisvirrasta ja myös kootusti kohdasta www.pardia.fi > viestintä > neuvottelu-uutiset. Uutisoinnissa käytössä myös Facebook ja Twitter.