Kannanotot ja lausunnot

Pardian lausunto liikennehallinnon virastouudistuksesta

18.6.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt lausuntoa (HE 61/2018 vp) hallituksen esityksestä laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.

Pardian lausunto hallituksen esityksestä Kasvupalveluvirastosta

31.5.

Esitys täydentää eduskunnalle 5.4.2018 annettua hallituksen esitystä (HE 35/2018) laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Täydennys koskee tuolloin avoimeksi jääneitä TEM:n hallinnonalan maksatustehtä-vien sekä kasvupalvelujen digitalisaation kehittämis- ja ylläpitotehtävien järjestämistä.

Pardian lausunto hallituksen esityksestä laiksi alueiden kehittämisestä ja lasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

30.5.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 35/2018).

Pardian lausunto Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden yhtiöittämisestä

11.5.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi.

Pardian lausunto: Maantielain ja eräiden muiden lakien muuttaminen

19.3.

Liikenne- ja viestintäministeriö on 21.2.2018 pyytänyt lausuntoa (LVM/1770/03/2016) hallituksen esitysluonnoksesta maantielain (503/2005) ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi.

Pardian lausunto liikennehallinnon virastouudistuksesta

28.2.

Liikenne- ja viestintäministeriö on 19.1.2018 pyytänyt lausuntoa (LVM/891/03/2017) hallituksen esityksestä laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.

Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden yhtiöittäminen

20.2.

Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi.

Lausunto luonnoksesta valtakunnalliseksi romanipoliittiseksi ohjelmaksi (romp02) vuosille 2018–2022

26.1.

Sosiaali- ja terveysministeriön vuosille 2017–2019 asettama valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta sai tehtäväkseen valmistella uuden romanipoliittisen ohjelman (ROMP02).

Päivitämme poimintoja vuodelta 2018.