Kannanotot ja lausunnot

Pardian lausunto laista Ruokavirastosta

7.12.

Maa- ja metsätalousministeriö on 12.10.2017 pyytänyt lausuntoa (MMM/292/01.01/2017) hallituksen esitysluonnoksesta laiksi Ruokavirastosta ja eräistä siihen liittyvistä laeista.

Lausunto hallintovaliokunnalle valtion virkamieslain ja turvallisuuslain muuttamisesta

3.11.

Palkansaajajärjestö Pardiam lausunto hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä laeiksi valtion virkamieslain 7 ja 8 c §:n ja turvallisuusselvityslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi talous- ja velkaneuvonnasta

18.10.

Pardia on antanut lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi talous- ja velkaneuvonnasta.

Pardian lausunto hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2018

10.10.

Suomalainen julkinen sektori ja erityisesti valtionsektori on Euroopan ja maailman huippua niin tavoitteidensa toteuttajana kuin millä tahansa tehokkuusmittareilla mitattuna.

Pardian lausunto maantielain muuttamisesta

13.9.

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta maantielain (503/2005) muuttamiseksi. Nyt lausuttavana oleva esitysluonnos on virkamiesesitys.

Valtion pääsopijajärjestöjen yhteinen kannanotto Valtion lupa- ja valvontaviraston Luovan perustamisaikatauluun

22.8.

Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017 sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluaikataulun muuttamisesta. Uudistuksen voimaantuloa myöhennettiin vuodella 1.1.2020 alkuun. Aikataulumuutoksella on vaikutuksensa Valtion lupa- ja valvontavirastolle Luovalle, jonka perustaminen ja toiminnan käynnistäminen on ollut kytkettynä uudistuskokonaisuuden aikatauluun.

VM:n lausuntopyyntö Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

18.8.

Valtiovarainministeriö on 28.6.2017 pyytänyt lausuntoa (VM088:00/2017, VM/1714/03.01.01/2017) Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta.

Pardian lausunto hallituksen esitysluonnoksesta Laiksi Innovaatiorahoitus-Keskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä

8.8.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista (Rahoituskeskus) sekä Business Finland -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä (Yhtiö). Rahoituskeskus kuuluisi työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Yhtiö olisi Rahoituskeskuksen omistajaohjauksessa.

Päivitämme poimintoja vuodelta 2017.