Kannanotot ja lausunnot

Pardian lausunto maantielain muuttamisesta

13.9.

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta maantielain (503/2005) muuttamiseksi. Nyt lausuttavana oleva esitysluonnos on virkamiesesitys.

Valtion pääsopijajärjestöjen yhteinen kannanotto Valtion lupa- ja valvontaviraston Luovan perustamisaikatauluun

22.8.

Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017 sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluaikataulun muuttamisesta. Uudistuksen voimaantuloa myöhennettiin vuodella 1.1.2020 alkuun. Aikataulumuutoksella on vaikutuksensa Valtion lupa- ja valvontavirastolle Luovalle, jonka perustaminen ja toiminnan käynnistäminen on ollut kytkettynä uudistuskokonaisuuden aikatauluun.

VM:n lausuntopyyntö Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

18.8.

Valtiovarainministeriö on 28.6.2017 pyytänyt lausuntoa (VM088:00/2017, VM/1714/03.01.01/2017) Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta.

Pardian lausunto hallituksen esitysluonnoksesta Laiksi Innovaatiorahoitus-Keskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä

8.8.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista (Rahoituskeskus) sekä Business Finland -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä (Yhtiö). Rahoituskeskus kuuluisi työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Yhtiö olisi Rahoituskeskuksen omistajaohjauksessa.

Lausunto: Jukiset rekrytointi- ja osaamispalvelut, alueiden kehittäminen ja kasvupalveluiden rahoittaminen, yksityiset rekrytointipalvelut sekä kotouttamisen edistäminen

26.6.

Työ- ja elinkeinoministeriö on 5.5.2017 pyytänyt lausuntoa esityksistä, jotka liittyvät hallituksen esitykseen maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 15/2017 vp) sekä hallituksen esitysluonnokseen laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista.

Lausunto: Oikeusministeriölle lausunto Tuomioistuinviraston perustamisesta (OMML 23/2017).

22.6.

Esitetyllä rakenteella halutaan korostaa tuomioistuinten riippumatonta asemaa, vaikka todetaan että oikeusministeriö on hoitanut tehtävät tähän saakka tuomioistuinten riippumattomuutta kunnioittaen eikä tuomioistuinten toimintaa haittaavia ongelmia ole havaittu nykyisessä rakenteessa.

Lusunto hallituksen esitysksestä eduskunnalle laiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta

8.6.

Palkansaajajärjestö Pardia esittää hallituksen esityksestä HE 38/2017 vp laiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta seuraavaavia näkökohtia lausunnossaan hallintovaliokunnalle.

Liikenteen palveluista annetun lain muuttaminen

5.6.

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt STTK:lta 27.4.2017 lausuntoa (LVM/905/03/2017) luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Päivitämme poimintoja vuodelta 2017.