Kannanotot ja lausunnot

Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki

10.4.

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi.

Hallituksen esityksen täydennykset lakiluonnokseen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta

31.3.

STM lausuntopyyntö 6.3.2017 (STM057:00/2016). Täydentävät säännösehdotukset liittyvät sairaaloiden ja vaativien sosiaalihuollon palveluyksiköiden tarkastamiseen ennen rekisteriin merkitsemistä ja ennakko-tarkastuksen korvaavasta olennaisten vaatimusten täyttämisenosoittamisesta (sertifioitu laadunhallintajärjestelmä).

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta

30.3.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt 17.2.2017 OKM/35/040/2015 STTK:lta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta. STTK on pyytänyt Pardialta asiassa kommentteja.

Lausunto: Laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisesta turvaamisesta ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta

29.3.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa 17.2.2017 (TEM/763/00.02.01.01/2016) luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisesta turvaamisesta ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta.

Lausunto STTK:lle lakimuutoksista

27.3.

STM:n lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain sekä työturvallisuuslain muuttamisesta sekä ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta muistioineen.

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen esiselvityksestä

24.3.

Palkansaajajärjestö Pardian jäseniä työskentelee kaikissa selvityksen kohteena olleista virastoista. Lausunnossamme keskitymme työryhmän ehdotuksiin, joilla on vaikutusta jäsentemme työhön ja asemaan.

Valtiovarainministeriölle lausunto maistraattien uudelleenorganisointi -selvityksestä

3.3.

Selvityksessä on arvoitu kahta vaihtoehtoa: maistraattien muodostamista yhdeksi toimivallaltaan valtakunnalliseksi virastoksi ja maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen (VRK) yhdistämistä yhdeksi toimivallaltaan valtakunnalliseksi virastoksi.

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle säteilylain kokonaisuudistuksesta

1.3.

Pardia mielestä on hyvä, että röntgenhoitajalla, lääketieteellisen säteilynkäytön asiantuntijana, on mahdollisuus toimia säteilyturvallisuusvastaavana terveydenhuollon röntgentoiminnassa tai eläinröntgentoiminnassa.

Päivitämme poimintoja vuodelta 2017.