Kokouksessa päätettyä

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajiksi valittiin Reijo Virkkunen (Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT) ja Saija Kyllönen (Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliittoYHL).

Kokouksen sihteereiksi kutsuttiin Pardian toimistosta hallintosihteeri Päivi Virta ja järjestöpäällikkö Timo Nousiainen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Kähkönen (ProUnioni) ja  Satu Koponen (Kelan tomihenkilöt).

Ääntenlaskijoiksi valittiin Elisa Aaltonen (Maanmittauslaitoksen Tekniset MATE), Marja Frank (Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT), Sari Siltanen (Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL), Jaana Lehtosaari (Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliittoYHL) ja Satu Vehkamaa (Kelan toimihenkilöt).

Ajankohtaiset lainsäädäntömuutokset

Pardian vastaava lakimies Ari Komulainen kävi läpi ajankohtaiset lainsäädäntömuutokset.

Tutustu muutoksiin tarkemmin

Ajankohtainen työmarkkinatilanne ja virka- ja työehtosopimusneuvottelut

Pardian neuvottelujohtaja Harri Siren kävi läpi ajankohtaista työmarkkinatilannetta.

Liittojen työehtosopimukset ovat pääosin voimassa kahden vuoden (24/26 kk) ja ehdollisesti kolmen vuoden ajan. Muun maussa teknologiateollisuus neuvottelee keväällä 2019 kolmannen vuoden korotuksista. Jollei neuvotteluissa saavuteta sopua, niin sopimukset ovat irtisanottavissa päättymään 31.10.2019.

Useiden pardialaisten alojen sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020. Julkisen sektorin lomarahaleikkaukset päättyvät 31.12.2019 ja kertaerä 9,2 % maksetaan 15.1.2019 eli tammikuun palkanmaksussa.

Sirén esitteli Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportista keskeisiä asioita.

Yksityiset investoinnit kasvavat nopeasti, teollisuusyritysten tilauskanta on vahva ja rakennushankkeet jatkuvat vielä toistaiseksi. Yksityistä kulutusta tukee ansiotason nousu sekä työllisyyden kohentuminen. Työllisten määrä ja samassa suhteessa työtunnit ovat nousseet alkuvuonna 2,4 % vuoden takaiseen verrattuna. Työllisyysasteen trendi on pysytellyt 71 prosentin tuntumassa ja työttömyysasteen trendi laski 8,0 prosenttiin. Työpaikkojen määrä suhteessa työttömiin on kääntynyt jyrkkään nousuun.

Vuonna 2019 bruttokansantuotteen kasvun ennustetaan hidastuvan. Investointien kasvu hidastuu selvästi. Yksityisen kulutuksen kasvua tukee edelleen ansiotason ja työllisyyden kasvu, mutta inflaation kiihtyessä kasvuvauhti hidastuu. Työllisyysasteen ennustetaan nousevan 72 prosenttiin ja työttömyysasteen laskevan 7,5 prosenttiin.

Vastaavasti vuonna 2020 yksityisen kulutuskysynnän kasvu hidastuu, kun kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu tasaantuu inflaation myötä. Työllisyysasteen ennustetaan nousevan 72,6 prosenttiin ja työttömyysasteen laskevan 7,0 prosenttiin.

Euroopan komissio ennustaa vuosina 2017–19 Suomen palkansaajakorvausten kasvun palkansaajaa kohden (0,9 %) jäävän alle euroalueen keskiarvon (2,0 %). Tuottavuus työntekijää kohden on kasvanut Suomessa euroaluetta voimakkaammin. Nimelliset yksikkötyökustannukset kasvoivat pitkään euroaluetta nopeammin, mutta 2016–17 yksikkötyökustannukset laskivat ja siitä eteenpäin kasvu on ollut maltillista.

Tuleva neuvottelukierros

Seuraavaan sopimuskierrokseen valmistautumine käynnistyy tavoitevalmistelulla sopimusaloittain talven 2019 aikana (neuvottelut pääosin 12/2019–3/2019). Ja Sirénin mukaan pyrimme jatkossakin sopimuksiin neuvotellen.

Maakuntauudistus

Sirén kävi läpi maakuntauudistuksen vaikutuksia valtion henkilöstöön. Henkilöstö siirtyy maakunnan tai maakuntakonserniin kuuluvaan yhteisön tai maakuntien määräysvallassa olevan yhteisön (esim. maakuntien valtakunnallinen palvelukeskus) palvelukseen.

Muutoksessa noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Siirtyminen tapahtuu liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä. Siirtymähetkellä voimassa olevat oikeudet ja velvollisuudet säilyvät. Liikkeenluovutusta koskevia voimaanpanolain säännöksiä noudatetaan vuoden 2020 loppuun asti

Mikäli maakuntauudistus toteutuu, niin sen vaikutukset 18 maakunnan osalta olisivat noin 5150 henkilötyövuotta (vuoden 2015 valtion henkilöstöluvuilla), Valtion lupa- ja valvontaviraston osalta noin 1650 henkilötyövuotta. Lisäksi kunnista ja kuntayhtymistä siirtyvät muut kuin sote- ja pelastustoimen tehtävät noin5800 henkilötyövuotta.

Hallituksen vuosikertomus 2017, vuoden 2017 tilinpäätös ja vastuuvapaus

Viestintäpäällikkö Riitta Nieminen esitteli hallituksen vuosikertomuksen vuodelta 2017. Edustajakokous merkitsi vuosikertomuksen tiedoksi.

Järjestöpäällikkö Timo Nousiainen esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen. Edustajakokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen ja merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017.

Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

Palkansaajajärjestö Pardian ja Ammattiliitto Pron yhdentyminen

Pardian edustajakokous hyväksyi liittymissopimuksen äänin 98-23.

Edustajien nimeäminen Pron hallitukseen ja edustajistoon

Pron hallitukseen

Timo Satomaa,  TTT
Elisa Hyytiäinen, YHL
Aila Järveläinen, ProUnioni
Jukka Peltola, MPHL

Pron edustajistoon

Heikki Kansanaho TTT
Pertti Salmi TTT
Sami Moilanen TTT
Saija Kyllönen, YHL
Juha Riepponen, YHL
Airi Luukkonen, ProUnioni
Marjaana Turtia, ProUnioni
Tuija Hytti, MPHL
Eero-Sakari Kukka, MPHL
Marika Englund THHL, esitetään edustajiston varapuheenjohtajaksi
Merja Toijonen, THHL
Sirkka Väntänen, MATE
Tarja Koskela, Steka
Carita Pylkäs, HU
Piritta Hakala, MTJL
Riina Väntsi, ATH

 

Palkansaajajärjestö Pardian purkaminen

Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n on tarkoitus yhdistyä 1.1.2019 lukien. Asiaa koskevan 12.6.2018 allekirjoitetun aiesopimuksen sekä asiaa koskevan liittymissopimuksen mukaisesti yhdistyminen toteutetaan niin, että Palkansaajajärjestö Pardia ry puretaan ja sen toiminnot, henkilöstö ja varallisuus siirretään Ammattiliitto Prohon.

Pardian säännöt koskien liiton purkamista:
LIITON PURKAMINEN
38§
Liiton purkamiseen vaaditaan, että päätös siitä tehdään edustajakokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Liiton purkautuessa sen jäljelle jääneet varat jaetaan liiton tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla. Liiton tullessa lakkautetuksi on sen
varat käytettävä samaan tarkoitukseen.

Edustajakokous päätti äänin 98-23, että Palkansaajajärjestö Pardia ry puretaan 31.12.2018. Pardian toiminta jatkuu liittymissopimuksen mukaisesti Ammattiliitto Prossa.

Palkansaajajärjestö Pardian varojen jako

Edustajakokous päätti äänin 98-23, että Pardian varallisuus siirtyy Ammattiliitto Prolle. Varallisuuden luottaminen vastikkeetta perustuu Pardian ja Pron yhdistymiseen.

Selvitysmiesten nimeäminen

Nimettyhen selvitysmiesten tehtävänä on valvoa Pardian purkamista lakien ja säädösten mukaisesti.

Selvitysmiehiksi nimettiin Niko Simola, Heikki Tuominen,
Heli Martinmäki, Satu Henttonen, Sari Jokikallas, Elina Laiho, Jari Lievonen ja Ari Komulainen.
 

Päivitetty: 27.11.2018/rni