Määräaikaisuudet

Ensisijainen virkasuhteen muoto on toistaiseksi voimassa oleva. Valtion virkamieslain mukaan virkamies voidaan nimittää määräaikaiseen virkasuhteeseen laissa säädetystä perustellusta syystä.

Määräaikaisuuden perusteena voivat olla työn luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien hoidon väliaikainen järjestäminen tai harjoittelu. Valtion pysyvissä tai pysyväisluonteisissa tehtävissä määräaikaista virkasuhdetta ei yleensä voida käyttää.

Kun henkilö nimitetään määräaikaiseen virkasuhteeseen, nimityskirjassa pitää mainita määräaikaisuuden peruste. Pelkkä maininta laissa olevasta perusteesta ei riitä. Jos kyse on esimerkiksi sijaisuudesta, pitää mainita kenen sijaisena toimitaan.

Määräaikainen tehtävä pitää pystyä rajaamaan määrällisesti ja ajallisesti nimittämishetkellä. Jos tätä ei pystytä nimittämishetkellä tekemään, ei määräaikaisuudelle ole lähtökohtaista perustetta. Määräaikaisten virkasuhteiden lukumäärä ei sinänsä vaikuta niiden laillisuuteen, koska jokaisen nimityksen tulee täyttää säädetyt edellytykset.

Jos työnantaja käyttää määräaikaista virkasuhdetta vastoin lakia, virkamies voi vaatia hallinto-oikeudelta korvausta, joka on vähintään kuuden ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava summa.

Lue lisää määräaikaisuuden perusteista.

Korvausvelvollisuus

Mikäli virkamies katsoo tulleensa nimitetyksi määräaikaisen virkasuhteeseen ilman laissa säädettyä perustetta tai määräaikaisuutta on perusteetta pätkitty, hänellä on oikeus esittää korvausvaatimus hallinnot-oikeudelle. Korvausvaatimus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa virkasuhteen päättymisestä. Korvausvaatimusta ei voi esittää virkasuhteen voimassaoloaikana.

Korvauksen suuruus on vähintään kuuden ja enintään 24 kuukauden palkka. Keskimäärin korvaukset ovat olleet hallinto-oikeudelta 10-14 kuukauden palkkaa vastaavia.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi hakea muutosta vielä korkeimmasta hallinto-oikeudesta.
 

Lisätietoja:
Ari Komulainen
vastaava lakimies
ari.komulainen(at)pardia.fi
gsm 040 546 0858
 

Päivitetty: 3.10.2016/rni