Lapsen syntymä ja hoito

Lapsen syntymään ja hoitoon liittyvät sosiaaliturvamuodot

Isälle myönnettävät vapaat

Isän oikeutta vapaaseen lapsen syntymän perusteella laajennettiin vuoden 2013 alussa.  Isän vapaista saa tarkempia tietoja Kelan kotisivuilta. Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan virkamiehellä tai työntekijällä on oikeus saada vapaaksi työstä Kelan myöntämät isyys- ja vanhempainrahakaudet. 

Vanhempainvapaa on kuitenkin pääsääntöisesti palkaton ja isyysvapaan ajalta maksetaan palkkaus vain kuuden arkipäivän ajalta. Muilta osin isyysvapaan ajalta voi saada Kelan maksamaa isyysrahaa, josta voi lukea tarkempia tietoja Kelan sivuilta. Vanhempainvapaan ajalta Kela voi maksaa vanhempainrahaa.

Vanhempainvapaan jälkeen lapsen hoidon ajalta voi Kela maksaa kotihoidon tukea alle 3-vuotiaasta lapsesta, jos isä tai äiti jää kotiin hoitamaan lasta, tai yksityisen hoidon tukea, jos lapsi menee yksityiseen hoitopaikkaan.

Jos isä tai äiti siirtyy lapsen hoitamiseksi osa-aikatyöhön (osittaiselle hoitovapaalle) voi Kela maksaa joustavaa hoitorahaa tai osittaista hoitorahaa.

Oikeudesta jäädä osittaiselle hoitovapaalle on sovittu valtion yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (VES). Osittainen hoitovapaa määräytyy lähtökohtaisesti työnantajan ja virkamiehen tai työntekijän välisen sopimuksen perusteella. Jos yksityiskohtaisista järjestelyistä ei päästä sopimukseen, on virkamiehelle tai työntekijälle annettava osittaista hoitovapaata yksi jakso kalenterivuodessa siten, että vuorokautista työaikaa lyhennetään kuuteen tuntiin ja viikoittainen työaika keskimäärin 30 tuntiin. 

Äidille myönnettävät vapaat

Äidin vapaista saa tarkempia tietoja Kelan kotisivuilta. Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan virkamiehellä tai työntekijällä on oikeus saada vapaaksi työstä Kelan myöntämät äitiys- ja vanhempainrahakaudet. 

Äitiysvapaan ajalta maksetaan palkkaus enintään 72 arkipäivän ajalta. Äitiysvapaan loppuajalta Kela voi maksaa äitiysrahaa.

Äidin pitämän vanhempainvapaan ja hoitovapaan ajoilta työnantaja ei maksa palkkaa . Kelan maksamat etuudet määräytyvät tällöin molemmille vanhemmille samalla tavalla (ks. edellä tällä sivulla "isälle myönnettävät vapaat").

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan sekä hoitovapaan hakeminen valtiolla

Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen (VES) perusteella virkamiehellä ja työntekijällä on oikeus saada vapaaksi työstä sairausvakuutuslaissa (1224/2004) tarkoitetut äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet. Vapaata on pääsääntöisesti haettava viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa. Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää (= kaksi viikkoa), ilmoitusaika on kuitenkin yksi kuukausi. Yhden kuukauden ilmoitusaika voi tulla kysymykseen myös tilanteissa, joissa kahden kuukauden ilmoitusaikaa ei ole mahdollista noudattaa puolison työhön menon ja siitä johtuvan lapsen hoidon järjestämisen vuoksi edellyttäen, että lyhyemmästä ilmoitusajasta ei aiheudu työpaikan tuotanto- ja palvelutoiminnalle vakavaa ahittaa.

VES:n mukaan virkamiehellä ja työntekijällä on lisäksi oikeus saada palkatonta hoitovapaata lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Hoitovapaata voidaan pitää enintään kaksi vähintään kuukauden pituista jaksoa, ellei useammasta jaksosta erikseen sovita. Myös hoitovapaata on haettava viimeistään kaksi kuukautta ennen sen alkamista. Ajankohtaa on mahdollista muuttaa perustellusta syystä ilmoittamalla siitä työnantajalle viimeistään kuukautta ennen muutosta.  

Katso perhevapaista ja muista poissaoloista työstä sekä niiden palkallisuuksista myös VM:n internetsivuilta.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan sekä hoitovapaan hakeminen työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaissa on säädetty työntekijälle oikeus saada vapaata työstä sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakausien ajoiksi. Vapaan ilmoittamisen osalta työsopimuslaissa on vastaavat säännökset kuin valtion yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (ks. edellä oleva teksti). Äitiys- ja isyysvapaiden palkallisuudesta on sovittu työehtosopimuksissa.

Työsopimuslaissa on myös säädetty työntekijän oikeudesta hoitovapaaseen vastaavasti kuin VES:ssä on sovittu. Hoitovapaa on aina palkaton vapaa.

 

 

Lue lisää lapsiperheille tarkoitetuista rahallisista eri tukimuodoista Kelan kotisivuilta ja lapsiperheille tarkoitetuista erilaisista sosiaalipalveluista sosiaali- ja terveysministeriön kotisivuilta.

Päivitetty: 9.6.2015 ppi