Koulutuksen tukeminen

Aikuiskoulutustuen kesto on 1.1.2017 alkaen enintään 15 kuukautta kerran työuran aikana.

Jos olet hakenut aikuiskoulutustukea ennen lakimuutosta, eli viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä, ja koulutuksesi alkaa viimeistään 1.8.2017, oikeutesi 19 kuukauden tukiaikaan säilyy saman koulutuksen puitteissa. Kaikkea tukea ei tarvitse hakea kerralla, vaan voit hakea samoihin opintoihin myöhemmin lisää tukea jatkohakemuksella. Oikeutesi 19 kuukauden tukiaikaan päättyy kuitenkin viimeistään 31.12.2020.

Aikuiskoulutustuen perusosa pienenee 15 % kaikilla tuen saajilla 1.8.2017 alkaen

Tuen hakemis- tai myöntämishetkellä ei ole merkitystä asiassa. Koulutusrahasto lähettää tammikuussa 2017 kirjeenä päätöksen tuen määrän pienenemisestä niille, joille tukea on ehditty myöntää 31.7.2017 jälkeiselle ajalle.

Aikuiskoulutustuen perusosa on 1.1.2017 alkaen 696,60 euroa bruttona kuukaudessa. 1.8.2017 alkaen perusosa on 592,11 euroa bruttona kuukaudessa.

Palkansaajan aikuiskoulutustuki koostuu perusosan lisäksi palkkatulojen perusteella määräytyvästä ansio-osasta. Ansio-osasta johtuen perusosan pieneneminen vaikuttaa tuen kokonaismäärään vähemmän kuin 15 %. Alle 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevilla palkansaajilla aikuiskoulutustuki pienenee noin 60 euroa kuukaudessa. Enemmän kuin 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevilla leikkaus tukeen on noin 100 - 185 euroa kuukaudessa.

Aikuiskoulutustukea voi hakea kuusi kuukautta takautuvasti

Aikuiskoulutustuen takautuvasti hakemisen määräajat yhdenmukaistetaan. Tähän asti täysimääräinen palkansaajan aikuiskoulutustuki ja yrittäjän aikuiskoulutustuki on voitu myöntää takautuvasti enintään hakemuksen saapumiskuukautta edeltävän kalenterikuukauden alusta. Soviteltu tuki on voitu myöntää hakemuksen saapumiskuukautta edeltävien kuuden kuukauden ajalta.

Jatkossa voit halutessasi hakea kaikkia aikuiskoulutustukimuotoja takautuvasti enintään hakemuksen saapumiskuukautta edeltävien kuuden kuukauden ajalta. Täysimääräistä palkansaajan tukea ja yrittäjän tukea voit vaihtoehtoisesti hakea jatkossakin normaalisti etukäteen. Soviteltu aikuiskoulutustuki haetaan edelleen aina takautuvasti aikaisintaan haettavan tukikuukauden päätyttyä.

Aikuiskoulutustuen perusteeksi työhistoriaa EU/ETA-maista ja Sveitsistä

Aikuiskoulutustuen saaminen edellyttää yhteensä vähintään kahdeksan vuoden työhistoriaa tukikauden alkamiseen mennessä. Tähän asti työhistoriaa ovat kartuttaneet Suomessa eläkevakuutettu työssäolo ja yrittäjän eläkevakuutettu yrittäjätoiminta sekä työntekoon rinnastettavat jaksot.

1.1.2017 alkaen saapuvissa hakemuksissa työhistoria voidaan laskea myös toisessa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä vakuutetun työn, yrittäjätoiminnan tai työssäoloaikaan rinnastettavan ajan perusteella. Työhistorian huomioimisen edellytyksenä on, että esität työskentelystäsi, yrittäjänä toimimisestasi tai työhön rinnastettavasta ajasta riittävän ja luotettavan selvityksen. Selvitys työskentelystä voi olla esimerkiksi työtodistus ja palkkatodistus työstä.

Palkansaajan aikuiskoulutustuen rahoittaa jatkossa kokonaan Työttömyysvakuutusrahasto

Aikaisemmin valtio on maksanut aikuiskoulutustuen perusosan ja Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) palkansaajan tuen ansio-osan. 1.8.2017 alkaen TVR rahoittaa palkansaajan aikuiskoulutustuen kokonaisuudessaan.

Lue lisää: http://www.koulutusrahasto.fi/

Päivitetty: 12.1.2017/rni