Eläkkeet

Monet eläkeuudistuksessa sovitut uudet eläkeikärajat alkavat vaikuttaa vuonna 2018. Vuonna 1955 syntyneiden alin eläkeikä nousee 63 vuoteen 3 kuukauteen.

Vuoden 2017 voimaan astuneen eläkeuudistuksen mukaan alin eläkeikä alkaa vuodesta 2018 lähtien nousta ikäryhmittäin kolmella kuukaudella vuodessa, kunnes se on 65 vuotta. Ensimmäisenä nousee vuonna 1955 syntyneiden eläkeikä. Vuosina 1962–64 syntyneiden alin eläkeikä on 65 vuotta, ja tätä nuorempien eläkeikä sidotaan eliniän odotteeseen.

Työuraeläkkeiden maksu alkaa

Eläkeuudistuksessa sovittiin myös työuraeläkkeestä. Se on uusi, vähintään 63-vuotiaille raskasta työtä tehneille työntekijöille suunnattu eläkelaji. Eläke voidaan myöntää vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneille. Ensimmäiset työuraeläkkeet voivat käytännössä alkaa jo 1.2.2018. Työuraeläkkeen hakemuksia on joulukuun 2017 alkuun mennessä tullut yhteensä 16. Työuraeläke on myönnetty tähän mennessä kahdelle henkilölle.

Alimman eläkeikärajan nousu vaikuttaa myös työkyvyttömyyseläkkeisiin. Eläkettä kartuttavan niin sanotun tulevan ajan pääteikä nousee asteittain 63 vuodesta 65 vuoteen.

Lue lisää eläkeuudistuksesta Eläketurvakeskuksen sivuilta >>

Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2018

Elinaikakerroin vuodella 2018 on 0,96102. Nyt vahvistettu elinaikakerroin pienentää vuonna 1956 syntyneiden vuonna 2018 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä 3,898 prosenttia. Elinaikakerroin pienentää myös vuonna 2018 myönnettäviä työeläkelakien mukaisia työkyvyttömyyseläkkeitä lukuun ottamatta niihin sisältyvää tulevan ajan eläkkeen osuutta, johon elinaikakerrointa ei sovelleta.

Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2018 >>

Vanhuuseläke

Valtion eläkelain mukainen vanhuuseläke

Valtion palveluksessa olevien virkamiesten ja työntekijöiden ohella valtion eläkelakia sovelletaan myös yliopistojen palveluksessa oleviin henkilöihin, jotka ovat syntyneet ennen 1.1.1980 sekä ennen vuotta 1970 syntyneisiin peruskoulujen rehtoreihin, opettajiin ja muuhun henkilökuntaan. Kelan palveluksessa olevien henkilöiden eläketurva määräytyy samoin perustein kuin valtion palveluksessa olevien eläketurva.

Lisätietoja Kevan kotisivuilta.

Sotilaseläkkeet

Lisätietoja Kevan kotisivuilta.

Työntekijän eläkelain mukainen vanhuuseläke

Lisätietoja osoitteesta www.tyoelake.fi.

Osa-aikaeläke 

Lisätietoja Kevan kotisivuilta (valtion eläkelain osalta) ja osoitteesta www.tyoelake.fi (työntekijän eläkelain osalta).

Työkyvyttömyyseläke, osatyökyvyttömyyseläke, kuntoutustuki ja osakuntoutustuki

Lisätietoja Kevan kotisivuilta (valtion eläkelain osalta) ja osoitteesta www.tyoelake.fi (työntekijän eläkelain osalta).

Perhe-eläke

Lisätietoja Kevan kotisivuilta.

Eläkkeen saajan lapsikorotus

Kela myöntää lapsikorotusta eläkkeensaajille alle 16-vuotiaista lapsista.

Lisätietoja Kelan kotisivuilta.

Valtion eläkelaki ja kunnallinen eläkelaki yhdistettiin

Vuoden 2017 eläkeuudistuksen yhteydessä myös yhdistetään kuntien, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon ja Kelan nykyiset neljä eläkelakia yhdeksi julkisten alojen eläkelaiksi (JuEL). Julkisten alojen eläketurvan toimeenpanosta huolehtii edelleen Keva.

Julkisten alojen eläkelaki ja sen yhteydessä säädetty julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki, jossa on keskeisiä siirtymäkauteen liittyviä säännöksiä, löytyvät tämän sivun oikeasssa palstassa olevista kuvakkeista.

Julkisen sektorin henkilökohtaiset eläkeiät säilyvät ennallaan

Valtion ja kunnan eläkejärjestelmissä olevat henkilökohtaiset eläkeiät säilyvät eläkeuudistuksessa ennallaan eli niihin ei ole tulossa korotusta. Henkilökohtaiset eläkeiät ovat jo nykyisin pääsääntöisesti tulevaa alinta vanhuuseläkeikää korkeampia erityisesti valtion eläkelain soveltamisalalla.

Henkilökohtainen eläkeikä liittyy julkisen alan vuonna 1995 toteutettuun eläkeuudistukseen. Sillä on se merkitys, että jatkamalla työuraa yhdenjaksoisesti henkilökohtaiseen eläkeikään saakka, työntekijällä on oikeus ennen vuotta 1995 karttuneeseen lisäeläkeosuuteen eli maksettava eläke muodostuu hieman suuremmaksi kuin, jos työntekijä jäisi vanhuuseläkkeelle alimmassa mahdollisessa eläkeiässä.

Vanhat yleistä eläkeikää alemmat eroamisiät säilyvät ennallaan lukuunottamatta sotilaseläkkeitä

Joissakin erityislaeissa on työntekijöille säädetty eroamisikä, joka on yleistä vanhuuseläkkeen alaikärajaa alempi. Tällaisia eroamisikiä on esimerkiksi poliiseilla ja eräillä puolustusvoimien palveluksessa olevilla siviileillä. Henkilö, joka on tällaisen alemman eroamisiän piirissä voi edelleen myös 1.1.2017 jälkeen jäädä vanhuuseläkkeelle eroamisikänsä saavuttaessaan. Näitä ei siis koroteta eläkeuudistuksen yhteydessä. Tämä ei kuitenkaan koske sotilaseläkejärjestelmän piiriin kuuluvia henkilöitä.

Tutustu myös eläkeuudistusta koskeviin Kevan sivuihin.

Lue lisää työeläkkeestä ja työeläkejärjestelmästä sivustolta Työeläke.fi!

Päivitetty: 4.1.2018/rni