2016

Laajakaistatukilain muuttaminen

30.12.2016

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt 21.11.2016 (LVM/1877/03/2016) lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009) muuttamisesta.

Hallintovaliokunnalle lausunto vastaanoton ja vastaanottotoimintojen keskittämisestä

26.10.2016

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi maahanmuuttovirastostaannetun annetun lain 2 §:n ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta.

Hallintovaliokunnalle lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017

12.10.2016

Palkansaajajärjestö Pardia on erittäin huolissaan esitettyjen budjettileikkausten vaikutuksista hyvään ja yhdenvertaiseen hallintoon sekä kansalaisten oikeudenmukaiseen kohteluun.

Lausunto Pelastusopistosta annetun lain ja Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta (pelastustoimen päällystökoulutuksen siirto)

15.9.2016

Pidämme ehdotetussa lakiluonnoksessa hyvänä sitä, että pelastustoimen päällystökoulutus turvataan myös jatkossa.

Pardian lausunto asetuksesta oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä, toimistoista ja toimipaikoista

10.6.2016

Vaikka Pardian jäsenjärjestöillä ei ole jäseniä ko. tehtävissä, kommentoimme asetusluonnosta aluejaon osalta, koska tehtävillä on yhtymäkohtia maistraattien holhousviranomaisena hoitamiin tehtäviin,.

Pardian lisälausunto sisäministeriolle

9.6.2016

Lisälausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle maahanmuuttovirastosta annetun lain 2 §:n ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta.

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi hallinnon Yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista

8.6.2016

Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt 18.05.2016 (HE 59/2016) asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista.

Kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävien keskittäminen valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen

6.6.2016

Olemme huolestuneina panneet merkille virkamiesvalmistelussa esiin nousseen ehdotuksen ministerivaliokunnalle siitä, että muutettaisiin hallitusohjelman kirjausta, joka turvaisi henkilöiden nykyisten työskentelypaikkojen säilymisen.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamiseksi ja eräistä siihen liittyvistä laeista

2.6.2016

Katsomme, ettei lakia Puolustusvoimista ole tarpeen muuttaa esitetyllä tavalla, vaan turvaamistehtävät ovat hoidettavissa lisäämällä poliisin resursseja vastata yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta.

Laki kansallisarkistosta ja arkistolain muuttamisesta

2.6.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt 11.4.2016 (OKM/84/010/2015) lausuntoa luonnoksesta laeiksi Kansallisarkistosta ja arkistolain muuttamisesta.

Poimintoja vuodelta 2016.