2014

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun asetuksen uudistaminen

17.12.2014

Työ- ja elinkeinoministeriö on 20.11.2014 pyytänyt lausuntoa luonnoksesta uudeksi valtioneuvoston asetukseksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista esittelymuistioluonnoksineen.

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista ja eräistä muista asetuksista

17.12.2014

Työ- ja elinkeinoministeriö on 20.11.2014 pyytänyt lausuntoa luonnoksesta uudeksi valtioneuvoston asetukseksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista esittelymuistioluonnoksineen.

Pardia lausui valtioneuvostosta annetusta laista ja arkistolaista hallintovaliokunnalle

26.11.2014

Pardian lausunto hallituksen esityksestä valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n ja arkistolain 1 §:n muuttamiseksi (he 187/2014 vp).

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

27.10.2014

Esitys säädettävästä laista työllistämistä edistävästä moniammatillisesta yhteispalvelusta on Palkansaajajärjestö Pardian (jäljempänä Pardia) mielestä parannus nykyiseen tilanteeseen.

Lausunto hallituksen esitykseksi elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

25.9.2014

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt 03.09.2014 lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta annetun lain (910/2009) ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Lausunto maistraattien resurssiselvityksestä

22.8.2014

Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö on pyytänyt 7.8.2014 kommentteja esityksestä maistraattien resurssiselvitykseksi.

Patentti- ja rekisterihallituksen paikallisviranomaisverkon uudistaminen

22.8.2014

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa TEM/940/00.04.01/2013 30.6.2014 hallituksen esitysluonnoksesta, jolla paikallisviranomaisverkko kauppa- ja yhdistysrekisteritehtävissä lakkautetaan ja tehtäväsiirto maistraateista Patentti- ja rekisterihallitukselle toteutetaan.

Pardian lausunto VNHY-hankkeen lakiesitysluonnoksesta

7.8.2014

Palkansaajajärjestö Pardian lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n, arkistolain 1 §:n, valtion talousarviolain 7 a §:n ja ulkoasiainhallintolain muuttamiseksi.

Lausunto työllistymistä edistävästä moniammattillisesta yhteispalvelusta

18.6.2014

Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä laiksi työllistymistä edistävästä moniammattilaisesta yhteispalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Palkansaajajärjestö Pardia ry:n lausunto hallituksen esityksestä Luonnonvarakeskusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 33/2013

13.6.2014

Pardia on lausunut eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle Luonnonvarakeskuksen lainsäädäntöesityksestä.

Poimintoja vuodelta 2014.