Kannanotot ja lausunnot

Lausunto: Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttaminen

19.10.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa 11.9.2018 (VM127:00/2018, VM/1638/03.03.00/2018) luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamiseksi.

Lausunto: Hallituksen esityksen he 61/2018 vp täydentäminen (he 104/2018 vp)

12.10.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on 14.9.2018 pyytänyt sekä Palkansaajajärjestö Pardialta että ProUnionilta kirjallista asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä (HE 104/2018 vp) eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyvistä laeista annetun hallituksen esityksen (HE 61/2018 vp) täydentämisestä.

Lausunto runkoverkkoasetuksesta

9.10.

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta.

Lausunto: Runkoverkkoasetus

1.10.

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta.

Liittojen yhteinen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain sekä poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

18.9.

Esityksessä valtion virkamieslakiin ja lakiin kunnallisesta viranhaltijasta ehdotetaan sisällytettäväksi säännökset, jotka vastaavat työsopimuslakiin vuoden 2017 alussa voimaan tulleita muutoksia koskien koeajan pidentämistä, työnantajan takaisinottovelvoitteen kestoajan lyhentämistä sekä pitkäaikaistyöttömän palkkaamista määräaikaiseen työsuhteeseen ilman eri perustetta.

Digi- ja väestötietovirastoa koskeva lainsäädäntö sekä eräiden rekisterihallintoa koskevien lakien muuttaminen

15.8.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Pardialta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi Digi- ja väestötietovirastoa koskevaksi lainsäädännöksi sekä laeiksi eräiden rekisterihallintoa koskevien lakien muuttamisesta.

Pardian lausui mm. hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta

9.8.

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyvistä laeista annetun hallituksen esityksen täydentämisestä

Pardian lausunto hallituksen esityksestä valtion virkamieslain muuttamiseksi sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtion virkamieseettisestä neuvottelukunnasta

6.8.

Valtiovarainministeriö on 20.6.2018 pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä valtion virkamieslain muuttamiseksi sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtion virkamieseettisestä neuvottelukunnasta.

Päivitämme poimintoja vuodelta 2018.