Kannanotot ja lausunnot

Pardian lausunto: maakuntauudistuksen täytäntöönpano liikennealalla

19.11.2018

Liikenne- ja viestintäministeriö on 19.10.2018 pyytänyt lausuntoa (LVM/1813/03/2018) luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta liikennealalla ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Lausunto: Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annettava laki ja valtiokonttorista annetun lain muuttaminen

29.10.2018

Valtiovarainministeriö on toimittanut 20.9.2018 (VM1271/03.01.00/2018, VM096:00/2018) lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annettavaksi laiksi ja Valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta.

Lausunto: Kasvupalveluvirasto ja asiakastietojen käsittely virastouudistuksessa

24.10.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt 10.9.2018 lausuntoa (TEM 1260/03.01.01/2016, TEM030:00/2018) luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Kasvupalveluvirastosta ja laiksi asiakastietojen käsittelystä.

Lausunto: Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttaminen

19.10.2018

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa 11.9.2018 (VM127:00/2018, VM/1638/03.03.00/2018) luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamiseksi.

Lausunto: Hallituksen esityksen he 61/2018 vp täydentäminen (he 104/2018 vp)

12.10.2018

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on 14.9.2018 pyytänyt sekä Palkansaajajärjestö Pardialta että ProUnionilta kirjallista asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä (HE 104/2018 vp) eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyvistä laeista annetun hallituksen esityksen (HE 61/2018 vp) täydentämisestä.

Lausunto: Runkoverkkoasetus

1.10.2018

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta.

Liittojen yhteinen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain sekä poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

18.9.2018

Esityksessä valtion virkamieslakiin ja lakiin kunnallisesta viranhaltijasta ehdotetaan sisällytettäväksi säännökset, jotka vastaavat työsopimuslakiin vuoden 2017 alussa voimaan tulleita muutoksia koskien koeajan pidentämistä, työnantajan takaisinottovelvoitteen kestoajan lyhentämistä sekä pitkäaikaistyöttömän palkkaamista määräaikaiseen työsuhteeseen ilman eri perustetta.

Digi- ja väestötietovirastoa koskeva lainsäädäntö sekä eräiden rekisterihallintoa koskevien lakien muuttaminen

15.8.2018

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Pardialta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi Digi- ja väestötietovirastoa koskevaksi lainsäädännöksi sekä laeiksi eräiden rekisterihallintoa koskevien lakien muuttamisesta.

Päivitämme poimintoja vuodelta 2018.