Pardia vaikuttajana

Pardian vaikuttaminen ja edunvalvontatyö voidaan jakaa kolmeen pääalueeseen: perinteinen edunvalvonta, yhteiskunnallinen ja kansainvälinen edunvalvonta.

Perinteinen edunvalvonta

Perinteisellä edunvalvonnalla tarkoitan ensisijaisesti työntekijän palvelusuhteen ehtoihin kohdistuvaa edunvalvontaa. Tämän alueen tärkein osa on palkkaukseen liittyvät kysymykset. Muita asioita ovat muun muassa työaikaan, vuosilomaan, työssä jaksamiseen, työsuojeluun ja henkilöstön asemaan muutostilanteissa liittyvät asiat. Työuran jälkeisiin eläkkeisiin liittyvät asiat kuuluvat myös tähän vaikuttamisalueeseen.

Yhteiskunnallinen edunvalvonta

Yhteiskuntavaikuttamisella tarkoitan sitä osaa edunvalvontatyöstämme, jota teemme eduskuntaan, hallitukseen, ministeriöihin ja virastoihin päin. Pyrimme vaikuttamaan ennakkoon asioihin, joilla on oman arviomme mukaan vaikutusta työntekijöiden asioihin.
 
Osallistumme aktiivisesti lainsäädäntötyöhön jo sen valmisteluvaiheessa. Asiantuntijoitamme kuullaan valmistelutyön eri vaiheissa. Näin pääsemme vaikuttamaan siihen, että henkilöstön näkemystä kuullaan ja se myös otetaan huomioon.
 
Olemme säännöllisesti yhteydessä eri poliittisiin puolueisiin ja päätöksentekijöihin. Yhteydenpito on erityisen tärkeää puolueiden valmistautuessa vaaleihin. Pyrimme saamaan jäsenistömme kannalta tärkeitä asioita mukaan puolueiden vaaliohjelmiin. Vaikutamme myös omalta osaltamme yhdessä keskusjärjestömme STTK:n kanssa hallitusohjelman sisältöön vaalien jälkeisten hallitusneuvottelujen yhteydessä.
 
Vaikutamme vuosittain valtion talouteen liittyviin asioihin. Välitämme valtioneuvoston jäsenille ja hallituspuolueiden kansanedustajille omat näkemyksemme, kun hallitus laatii valtion talouden kehyksiä tuleville vuosille. Välitämme myös eri puolueiden eduskuntaryhmille ja kansanedustajille näkemyksemme kulloinkin käsittelyssä olevasta valtion talousarviosta.
 
Osallistumme koko suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen ja siitä käytävään julkiseen keskusteluun. Tehtävämme on ensisijaisesti tuoda henkilöstön näkemys tähän vuoropuheluun. Viimeisten vuosien aikana olemme pyrkineet vaikuttamaan hallinnon kehittämiseen ja uudistamiseen sekä valtion toimintojen uudelleen järjestämiseen siten, että henkilöstö ja sen asema otetaan huomioon entistä paremmin tässä työssä. Olemme myös vaatineet, että henkilöstön jaksamisesta huolehditaan nykyistä paremmin muun muassa turvaamalla riittävät resurssit tehtävien hoitamiseen.

Kansainvälinen edunvalvonta

Kansainvälisen edunvalvonnan tärkein alue on Eurooppa ja eurooppalaisen tason edunvalvonta. Tämän merkitys ja painoarvo kasvaa merkittävästi tulevaisuudessa.
 
Osallistumme yhdessä muiden suomalaisten ja pohjoismaisten julkisten alojen liittojen kanssa eurooppalaiseen sosiaaliseen vuoropuheluun. Olen varma, että yhteistyössä toimimalla saavutamme parhaan mahdollisen lopputuloksen kansainvälisessä edunvalvonnassa. Suomessa on hyvä kolmikantayhteistyöhön perustuva työmarkkinamalli ja se kelpaa esimerkiksi kenelle tahansa - vaikkapa uusille Euroopan unionin jäsenmaille niiden rakentaessa omaa malliaan.
 
Pardia on merkittävä suomalainen yhteiskuntavaikuttaja ja keskustelija. Velvollisuutemme on huolehtia siitä, että säilytämme asemamme myös tulevaisuudessa. Se riippuu meistä kaikista – sinusta ja minusta!
 
 
Pardian puheenjohtaja Niko Simola