Jäsentutkimus 2017

 

Vuonna 2017 Pardia toteutti kahdeksannen jäsentutkimuksensa. Edelliset tehtiin vuosina 1998, 2002, 2006, 2009, 2011, 2013 ja 2015. Tutkimuksen tulokset julkistettiin Pardian edustajakokouksessa 1.11.2017.

Jäsentutkimuksen mukaan pardialaisten työpaikoilla työorganisaatioiden muutokset ovat selvästi vähentyneet aikaisemmasta ja henkilöstöä on vähennetty harvemmin ja lisätty useammin. Myös organisaation säästö- ja tulostavoitteiden vaikutus työhön on vähentynyt. Sen sijaan aikaisempaa enemmän työssä ovat muuttuneet asiakasryhmät ja tarjottavat palvelut.

Viimeisen kahden vuoden aikana työn kuormitus on kasvanut ennen kaikkea työn intensiivisemmäksi muuttumisen kautta. Intensiteetin kasvu johtuu monista yhtäaikaisista muutoksista. Jopa 81 prosentilla vastaajista työ vaatii aikaisempaa enemmän uuden tiedon omaksumista. Työtehtävien alue on laajentunut vastaajista 76 prosentilla, työtehtävien määrä on lisääntynyt 74 prosentilla ja työtehtävien vaikeusaste on kasvanut 63 prosentilla.

Asiantuntijatehtävissä työtehtävät ovat vaikeutuneet (67 %) ja uuden tiedon omaksumisvaatimukset kasvaneet eniten (84 %). Sen sijaan työnjohto- ja esimiestyössä työtehtävät ovat lisääntyneet (84 %) ja tehtävien alue laajentunut (83 %) muita henkilöstöryhmiä enemmän.

Tämä heijastuu työssäjaksamiseen. Eniten työssäjaksamista heikentävistä tekijöistä lisääntyivät henkinen uupuminen, kiireen tunne sekä pelko, ettei pysy työelämän kehityksen vauhdissa. Kiire ja henkinen uupuminen jaksamista heikentävänä oli yleisempää nuoremmilla vastaajilla, pelko kehityksen mukana pysymisestä taas vanhemmilla vastaajilla.

Myös työtehtäviin nähden liian pieni palkka on edelleen yksi keskeinen jaksamista haittaava tekijä. Arviot palkkausjärjestelmien toimivuudesta ovat laskeneet Pardian jäsentutkimuksissa jo vuosia. Vastaajista enää vain 21 prosentin mukaan palkkaus reagoi työtehtävissä tapahtuviin muutoksiin. Myös palkkausjärjestelmän kannustavuuteen suhtaudutaan kriittisesti. Vastaajista vain 20 prosenttia katsoo, että järjestelmä kannustaa ammattitaidon kehittämiseen, ja ainoastaan 15 prosenttia, että se palkitsee hyvästä työsuorituksesta.

Tutkimuksen vastausten mukaan työn intensiteetin kasvun tuomaa työn kuormittavuutta helpottaisi kaikkein eniten töiden parempi organisointi: työmäärän ja kiireen vähentäminen, työtehtävien muuttaminen tai keventäminen ja paremmat johtamistavat. Tärkeää on myös lisätä koulutusta työtehtäviin ja maksaa vaativampia tehtäviä paremmin vastaavaa palkkaa.

Jäsenkysely lähetettiin joka 5. jäsenelle. Kyselyyn vastasi 2 488 jäsentä. Sen vastausprosentti oli 45,4 %.