Säännöt

 Hyväksytty yhdistysrekisteritoimistossa 4.11.2013


TARKOITUS JA TOIMINTA

1 §
NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Alkoholialan Toimihenkilöt ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

2 §
TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN

Yhdistyksen tarkoituksena on ammattiyhdistyksenä

 • valvoa ja parantaa jäsentensä palkkaus- ja työehtoja sekä työoloja
 • lisätä jäsentensä yhteenkuuluvuuden tunnetta
 • edistää ammatillista järjestäytymistä toimialallaan

3 §
TOIMINNAN MUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • edustaa jäseniä kaikissa heitä yhteisesti koskevissa asioissa
 • tekee jäsentensä puolesta työehto- ja muita sopimuksia
 • valvoo jäsentensä oikeudellisia, palkkauksellisia ja sosiaalisia etuja ja toimii niiden parantamiseksi
 • edistää toimihenkilöiden ammatillista järjestäytymistä
 • tekee esityksiä ja aloitteita ja osallistuu erilaiseen yhteistoimintaan työn-antajan kanssa jäsentensä työolosuhteiden kehittämiseksi
 • järjestää kokous-, koulutus-, tiedotus- ja neuvontatilaisuuksia
 • perehtyy kotimaan ja muiden maiden vastaavien alojen yritysten palkkaukseen ja työolojen järjestelyyn
 • harjoittaa jäsenhankintaa
 • osallistuu yhteistyöhön muiden järjestöjen kanssa
 • pyrkii muilla samantapaisilla keinoilla saavuttamaan tavoitteensa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, panna asianomaisella luvalla toimeen rahankeräyksiä ja arpajaisia, hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi sellaiseen liittoon, keskusjärjestöön ja yhteisöön, joihin kuuluminen on yhdistyksen tarkoituksen ja etujen mukaista.

4 §
SITOUTUMATTOMUUS

Puoluepoliittisesti yhdistys on sitoutumaton.


II
JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET


5 §
JÄSENLAJIT 

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, lepääviä jäseniä, eläkeläisjäseniä ja kunniajäseniä.

6 §
VARSINAISET JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki alkoholialalla työskentelevät toimihenkilöt.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet hyväksyy hallitus hakemuksen perusteella. Jäsenyys katsotaan alkaneeksi hakemuksen saapumista seuraavan kalenterikuukauden alussa. Jäsenmaksuvelvoite alkaa yhtä aikaa jäsenyyden kanssa.

Varsinainen jäsen on äänioikeutettu ja vaalikelpoinen jäsenmaksun ensimmäisen erän maksettuaan.

7 §
LEPÄÄVÄT JÄSENET

Varsinaisella jäsenellä on oikeus hakea lepäävää jäsenyyttä työttömyyden, perhe-, vuorottelu- tai opintovapaan, asevelvollisuuden suorittamisen tai muun vastaavan syyn takia.

Yhdistyksen lepäävät jäsenet hyväksyy hallitus hakemuksen perusteella.

Lepäävä jäsen on äänioikeutettu ja vaalikelpoinen.

8 §
ELÄKELÄISJÄSENET

Jäätyään työelämästä pois eläkkeelle siirtymisen takia varsinaisella tai lepäävällä jäsenellä on oikeus hakea eläkeläisjäsenyyttä. 

Eläkeläisjäsenet hyväksyy hallitus hakemuksen perusteella.
 
Eläkeläisjäsen ei ole äänivaltainen eikä vaalikelpoinen.


9 §
KUNNIAJÄSENET 

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminnallaan huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa.

Kunniajäsen ei ole äänivaltainen eikä vaalikelpoinen, ellei hän samalla ole yhdistyksen varsinainen tai lepäävä jäsen.

 
10 §
JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, on laiminlyönyt jäsenmaksuvelvoitteen tai ei täytä enää laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli 30 päivän ajan eräpäivästä.

Jos erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksujen laiminlyönti, erotettu jäsen voi saattaa päätöksen yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.  Yhdistyksen kokous ratkaisee asian seuraavan kerran kokoontuessaan.  Erottamispäätös tulee voimaan valitusajan päätyttyä tai yhdistyksen kokouksen vahvistettua päätöksen.
 
Eronnut ja erotettu jäsen menettää kaikki oikeutensa ja luottamustehtävänsä yhdistyksessä. Eronneen tai erotetun jäsenen jäsenmaksuvelvoite lakkaa eroamista tai erottamista seuraavan kalenterikuukauden alussa.

 

III
YHDISTYKSEN PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO

11 §
YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

Päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joka voi olla joko sääntömääräinen tai ylimääräinen kokous. Toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Käytännön tehtävien hoitoa varten yhdistyksellä voi olla palkattuja toimihenkilöitä.

12 §
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous.

Kevätkokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Sääntömääräisen kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kevätkokouksessa:


a) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat
b) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
c) päätetään kokouksen työjärjestyksestä


a) käsitellään hallituksen antama ja esittelemä toimintakertomus ja päätetään niistä toimenpiteistä, joihin se antaa aihetta
  
b) Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilin- ja/tai toiminnantar-kastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuu-vapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 
3 päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta

4 käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet
 
5 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

6 käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi 3/4 määräenemmistöllä annetuista äänistä


Syyskokouksessa:


a) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat
b) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
c) päätetään kokouksen työjärjestyksestä


a) käsitellään hallituksen esittämä toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
b) päätetään hallituksen puheenjohtajan, muiden hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja/tai toiminnantarkastajien ja muiden luottamushenkilöiden palkkioista ja kulukorvausten perusteista
c) päätetään jäsenmaksuista. Varsinaiselta jäseneltä, eläkeläisjäseneltä, lepäävältä jäseneltä ja kunniajäseneltä perittävä jäsenmaksu voi olla erisuuruinen
d) käsitellään hallituksen esittämä talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi


a) valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksi-vuotiskaudeksi
  
b) päätetään kuinka monta hallituksen jäsentä valitaan näiden sääntöjen 17. pykälän mukaan
c) valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
d) valitaan hallituksen varsinaisten jäsenten joukosta yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
e) Valitaan yhdistykselle tilin- ja/tai toiminnantarkastajat näiden sääntöjen 20. pykälän mukaisesti.

4 käsitellään yhdistyksen kokoukselle tehdyt aloitteet

5 käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireellisiksi 3/4 määräenemmistöllä annetuista äänistä

 13 §
ALOITTEET YHDISTYKSEN KOKOUKSELLE

Aloitteita yhdistyksen kokoukselle voivat tehdä äänioikeutetut yhdistyksen jäsenet.

Aloite on esitettävä hallitukselle yhdistyksen kevätkokouksen käsittelyä varten viimeistään tammikuun 31. päivänä ja syyskokouksen käsittelyä varten viimeistään elokuun 31. päivänä.

Yhdistyksen hallituksen tulee tuoda aloite omalla lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi.

 14 §
YLIMÄÄRÄINEN YHDISTYKSEN KOKOUS

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään hallituksen niin päättäessä tai, jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi.  Tällöin ylimääräinen kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa siitä, kun vaatimus on tullut hallituksen tietoon.

Ylimääräisessä kokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainitut asiat.

 15 §
KOKOUSKUTSU 

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.

Kutsu toimitetaan yhdistyksen jäsenille kirjallisesti tai sähköpostilla vähintään 14 päivää ennen sääntömääräistä ja vähintään 7 päivää ennen ylimääräistä kokousta.

Kokouskutussa on mainittavat kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat.


16 §
PÄÄTÖKSENTEKO YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA

Yhdistyksen jäsen saa yhdistyksen kokouksessa edustaa valtakirjalla korkeintaan 10 (kymmentä) muuta yhdistyksen äänivaltaista jäsentä. Valtakirjassa tulee olla valtuutuksen lisäksi oikeaksi todistettuina sekä valtakirjan antajan että valtuutetun omakätinen nimikirjoitus. Valtakirja on esitettävä hallitukselle tarkastusta varten ennen kokouksen alkua.

Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella enemmistöllä lukuun ottamatta seuraavia tapauksia:

sääntöjen 24, 25 ja 26 pykälissä mainitut asiat
äänten mennessä tasan ratkaisee asiaäänestyksissä kokouksen puheenjohtajan kanta, henkilövaaleissa ja suljettua lippuäänestystä käytettäessä arpa.

Äänestys kokouksessa on avoin. Jos vähintään kolme äänivaltaista jäsentä vaatii suljettua lippuäänestystä, sellainen on toimitettava.

17 §
HALLITUS 
Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja 6 - 10 varsinaista jäsentä ja varsinaisten jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet. Sekä puheenjohtajan että jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia tai lepääviä jäseniä.

Hallituksen jäseniä valittaessa huomioidaan eri toimialueilla ja eri toimihenkilöryhmissä työskentelevät jäsenet.

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii erityisesti ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet varsinaisista jäsenistä.

Äänestykset hallituksessa ovat avoimia.  Jos vähintään kolme hallituksen jäsentä vaatii suljettua lippuäänestystä, sellainen on toimitettava.  Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta paitsi vaaleissa ja suljettua lippuäänestystä käytettäessä arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään läsnä olevien nimet ja tehdyt päätökset.  Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.


18 §
HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

 Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

1 johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaan
 
2 neuvotella ja solmia yhdistyksen jäseniä koskevat työehto-, palkka- ja muut sopimukset
 
3 valita keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteeri, taloudenhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt
 
4 huolehtia, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.
 
5 kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat

6 huolehtia, että ilmoitus sääntöjen muuttamisesta, hallituksen puheenjohtajan ja nimenkirjoittajan vaihtumisesta tehdään viipymättä yhdistysrekisteriin
 
7 päättää valiokuntien ja toimikuntien perustamisesta ja antaa niille tehtä-vät

8 hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja pitää heistä luetteloa
 
9 edustaa yhdistystä ja kantaa ja vastata sen puolesta

10 laatia ansiomerkkiohjesääntö ja tehdä päätökset ansiomerkkien luovuttamisesta ja pitää luetteloa ansiomerkin saajista.

11 valita yhdistyksen edustajat eri toimielimiin.

 

IV
MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

19 §
YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi puheenjohtajista yhdessä sihteerin tai hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa.

Hallitus voi myös määrätä yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.

20 §
TILINTARKASTAJAT

Yhdistyksen taloutta ja hallintoa tarkastamaan voidaan valita:

 • yksi tilintarkastusyhteisö, tai
 • kaksi tilintarkastajaa ja heillä kummallakin henkilökohtainen varamies, tai
 • yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja ja heillä kummallakin henkilökohtainen varamies, tai
 • kaksi toiminnantarkastajaa ja heillä kummallakin henkilökohtainen varamies

Toiminnantarkastajilla tulee olla sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus, kuin yhdistyksen toimintaan nähden on tarpeen tehtävän hoi-tamiseksi.

Tilin- ja toiminnantarkastajan toimikausi alkaa valintaa seuraavan tilikauden alusta. 

21 §
TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina maaliskuun 31. päivään mennessä.

Yhdistyksen tilejä ja hallintoa tarkastamaan valittujen tilin- ja/tai toiminnantarkastajien tulee toimittaa tilin- ja/tai toiminnantarkastuskertomus kahden viikon kuluessa saatuaan tiedon tilinpäätöksen valmistumisesta. Kertomus toimitetaan hallitukselle ja osoitetaan yhdistyksen kokoukselle.


22 §
YLIMÄÄRÄINEN JÄSENMAKSU

Työtaistelun rahoittamiseksi tai muun vastaavan syyn tähden yhdistyksen kokous voi määrätä maksettavaksi ylimääräistä jäsenmaksua, jonka suuruus on enintään kolme kertaa varsinaisen jäsenmaksun suuruinen.

 23 §
NEUVOA-ANTAVA JÄSENÄÄNESTYS

Yhdistyksen hallitus voi toimeenpanna äänioikeutettujen jäsenten keskuudessa neuvoa-antavan jäsenäänestyksen katsottuaan sen tarpeelliseksi tai, jos 1/3 yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä vaatii.


24 §
TYÖTAISTELUN ALOITTAMINEN TAI JATKAMINEN

Näiden sääntöjen mukaan koolle kutsutussa yhdistyksen kokouksessa, jossa on tarkoitus päättää työtaistelun aloittamisesta tai jatkamisesta, päätökseen tarvitaan vähintään 2/3 annetuista äänistä.

Yhdistyksen kokous voi enemmistöpäätöksellä myös valtuuttaa hallituksen päättämään työtaistelun aloittamisesta tai jatkamisesta.


25 §
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos asia on mainittu kokouskutsussa ja muutosta on kannattanut vähintään 2/3 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

26 §
YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistys voidaan purkaa yhdistyksen kokouksessa, jos asia on mainittu kokouskutsussa ja purkamista on kannattanut vähintään 3/4 annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa tai tultua lakkautetuksi käytetään sen varat yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi, jonka viimeinen kokous päättää.

27 §
JÄSENOIKEUKSIEN SÄILYMINEN

Näillä säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenen vahingoksi, vaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.