Pardia lausui virkamieslain muutosesityksestä sekä virkamieseettisestä neuvottelukunnasta

6.8.2018 Valtio

Valtiovarainministeriö pyysi Pardialta lausuntoa hallituksen esityksestä valtion virkamieslain muuttamiseksi sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtion virkamieseettisestä neuvottelukunnasta.

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi valtion virkamieslakiin uusi 68 §, jossa säädettäisiin valtion virkamieseettisestä neuvottelukunnasta. Pykälän mukaan virkamieseettinen neuvottelukunta toimisi valtiovarainministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä olisi käsitellä virkamiesetiikkaan liittyviä asioita ja antaa valtion virastojen pyynnöstä lausuntoja virkamieseettisistä kysymyksistä. Neuvottelukunnan kokoonpanosta ja tehtävistä säädettäisiin tarkemmin asetuksella.

Neuvottelukunnan riippumattomuus ja kokoonpano

Luonnoksen mukaan valtion virkamieseettinen neuvottelukunta olisi toiminnassaan riippumaton ulkoisista toimijoista. Luonnoksessa kuitenkin todetaan myös, että

  • neuvottelukunta ei olisi muodollisesti itsenäinen suhteessa ministeriöön;
  • sen toimintamenot katettaisiin ministeriön budjettimomentilta,
  • valtioneuvoston yleisistunto asettaisi neuvottelukunnan valtiovarainministeriön esityksestä ja
  • toinen neuvottelukunnan sihteereistä olisi valtiovarainministeriön virkamies.  

Pardia katsoo, että neuvottelukunnan tosiasiallinen riippumattomuus saattaa vaarantua kuvatulla tavalla toteutettuna. Kokoonpanoa nimitettäessä tulisi huolehtia muiden edellytysten lisäksi myös siitä, että palkansaajapuolen näkemykset tulevat huomioiduksi riittävällä tavalla. Parhaiten tämä onnistuisi siten, että työntekijätahoa edustavat jäsenet nimitettäisiin valtion pääsopijajärjestöjen esityksestä.

Yhtenäisen toimintakulttuurin vahvistaminen tärkeää

Esityksen vaikutusarvioinnissa on todettu, että valtion henkilöstöpolitiikan tavoitteena on arvoperustan ja perustaltaan yhtenäisen toimintakulttuurin vahvistaminen ja hyödyntäminen. Etiikkatyön painopiste on siirtynyt jälkikäteisistä seuraamuksista kohti ennalta ehkäiseviä ja ohjaavia toimia. Virkamieseettisen neuvottelukunnan suositukset ja lausunnot edistävät osaltaan virkamiesetiikan korkeaa tasoa ja tavoitteena on virkamieseettisten kysymysten parempi hallinta.

Pardia pitää yllä kuvattuja tavoitteita tärkeänä. Neuvottelukunnan asemasta säätäminen laintasoisesti saattaisi tukea näitä tavoitteita. Tällöin virkamieseettisten kysymysten painoarvo valtionhallinnossa voisi saada enemmän sijaa.

Pardia ei kuitenkaan voi puoltaa neuvottelukunnan tehtävien laajentamista koskemaan myös yksittäisiä karenssisopimuksia tai yksittäistapauksia.  Luonnoksen mukaan neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu muun muassa aloitteiden tekeminen sekä yleisten suositusten ja lausuntojen antaminen. Tämä sopii neuvottelukunnan rooliin hyvin. Neuvottelukunnan antamien lausuntojen tulisi jatkossakin olla julkisia ja kaikkien virastojen hyödynnettävissä.

Pardia ehdottaa harkittavaksi ohjeistuksen laatimista virastoille, että ne toimittaisivat tehdyt karenssisopimukset riittävine taustatietoineen neuvottelukunnalle tiedoksi, ja neuvottelukunnalle vastaavasti oikeutta käsitellä yksittäisiä karenssisopimuksia. Käsittelyoikeus ei pitäisi sisällään mahdollisuutta ottaa kantaa yksittäistapauksiin. Saatujen tietojen pohjalta neuvottelukunnalla olisi tarvittaessa mahdollisuus laatia yleisiä ja kaikkien hyödynnettävissä olevia lausuntoja esiin nousseista karenssisopimuksiin liittyvistä virkamieseettisistä kysymyksistä siten, etteivät yksittäistapausten tiedot tule julki.

TutustuPardian lausuntoon tarkemmin >>>