Pardia lausui valmistelussa olevasta Ruokavirastosta

7.12.2017 Valtio

Vuoden 2019 alusta on tarkoitus perustaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle uusi virasto, jonka nimeksi ehdotetaan Ruokavirasto.

Uuteen virastoon yhdistettäisiin muun muassa Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston tehtävät sekä siirrettäisiin Maanmittauslaitoksesta tietohallinnon palvelujen tuottamiseen liittyviä tehtäviä. Lisäksi Ruokavirastolle tulisi kasvinsuojeluaineiden käytön valvontaan liittyvät tehtävät, joita tällä hetkellä hoidetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa.

Yhdistämishanke on osa Sipilän hallituksen rakennepoliittisia uudistuksia ja keskushallinnon uudistamista. Uudistus on määrä saattaa voimaan vuoden 2019 alusta.

Ruokavirastoon on siirtymässä lähes 947 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö.

Vaikka valtaosa siirtyvistä tehtävistä on maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tehtäviä ja ohjaussuhteet ja toimintakulttuurin tuttua, on muutos mittakaavaltaan merkittävä.

Pardian mielestä kaikki valtionhallinnon valmistella olevat virastouudistukset tulee toteuttaa vasta vuoden 2020 alusta.

Pardia ottaa kantaa lausunnossaan muun muassa tietohallinnon haasteisiin ja uudistuksen taloudellisiin vaikutuksiin.

Pardian mielestä taloudellisten vaikutusten arviointi on puutteellinen. Siinä tyydytään lähinnä esittämään valtion talousarvion sisällä tehtävät toimintamäärärahojen siirrot.

Uudistuksen toimeenpanon aiheuttamista kustannuksista ei esitetä minkäänlaista arviota. Niitä tunnistetaan kuitenkin syntyvän mm. organisaation kehittämisestä, hallinnollisten tietojärjestelmien ja ohjelmistojen yhdistämisestä tai uudistamisesta ja yhteisten palveluprosessien kehittämisestä.

Kustannuksia ennakoidaan syntyvän myös palkkausjärjestelmän rakentamisesta ja palkkatasojen harmonisoinnista. Palkkausjärjestelmän käyttöönoton kustannuksista ei esitetään arviota. Rahoituksen osalta viitataan valtion talousarvioon sisällytettyyn valtuusmenettelyyn ja lisäkustannusten kattamiseen perustettavan organisaation määrärahasäästöillä.

Vaikutusarvioinnissa on kyettävä esittämään täsmällisemmin uudistuksen toimeenpanon ja palkkatasojen harmonisoinnin aiheuttamat kustannukset. Lisäkustannuksiin on varattava riittävät määrärahat.  Samapalkkaisuuden toteuttaminen on työnantajan vastuulla.

Pardia korostaa lausunnossaan, että virastouudistus ei saa johtaa irtisanomisiin. Mahdolliset henkilöiden tehtävämuutokset on toteutettava niin, että tehtävän vaativuustaso ja samalla palkkataso säilyy ennallaan.

Henkilöstöpoliittisesti on tärkeää, että hallituksen esityksessä on kirjaus nykyisen toimipaikkaverkon säilymisestä, henkilöstösiirtojen välttämisestä ja vapaaehtoisista työskentelypaikkakunnan muutoksista.

Henkilöstö on uuden viraston tärkein resurssi. Uuden viraston ehdoton toimintaedellytys on motivoinut henkilöstö. Tähän on jo valmisteluvaiheessa paneuduttava.

Tutustu tarkemmin koko lausuntoon >>