Kannanotot ja lausunnot

Hallintovaliokunnalle lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017

12.10.

Palkansaajajärjestö Pardia on erittäin huolissaan esitettyjen budjettileikkausten vaikutuksista hyvään ja yhdenvertaiseen hallintoon sekä kansalaisten oikeudenmukaiseen kohteluun.

Lausunto Pelastusopistosta annetun lain ja Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta (pelastustoimen päällystökoulutuksen siirto)

15.9.

Pidämme ehdotetussa lakiluonnoksessa hyvänä sitä, että pelastustoimen päällystökoulutus turvataan myös jatkossa.

Pardian lausunto asetuksesta oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä, toimistoista ja toimipaikoista

10.6.

Vaikka Pardian jäsenjärjestöillä ei ole jäseniä ko. tehtävissä, kommentoimme asetusluonnosta aluejaon osalta, koska tehtävillä on yhtymäkohtia maistraattien holhousviranomaisena hoitamiin tehtäviin,.

Pardian lisälausunto sisäministeriolle

9.6.

Lisälausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle maahanmuuttovirastosta annetun lain 2 §:n ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta.

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi hallinnon Yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista

8.6.

Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt 18.05.2016 (HE 59/2016) asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista.

Kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävien keskittäminen valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen

6.6.

Olemme huolestuneina panneet merkille virkamiesvalmistelussa esiin nousseen ehdotuksen ministerivaliokunnalle siitä, että muutettaisiin hallitusohjelman kirjausta, joka turvaisi henkilöiden nykyisten työskentelypaikkojen säilymisen.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamiseksi ja eräistä siihen liittyvistä laeista

2.6.

Katsomme, ettei lakia Puolustusvoimista ole tarpeen muuttaa esitetyllä tavalla, vaan turvaamistehtävät ovat hoidettavissa lisäämällä poliisin resursseja vastata yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta.

Laki kansallisarkistosta ja arkistolain muuttamisesta

2.6.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt 11.4.2016 (OKM/84/010/2015) lausuntoa luonnoksesta laeiksi Kansallisarkistosta ja arkistolain muuttamisesta.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Opetushallituksesta

1.6.

Pardian lausunto eduskunnan sivistysvaliolautakunnalle koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi Opetushallituksesta.

Hallituksen esitys liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

26.5.

Pardian on antanut STTK:lle kommentit lakiesitykseen.

Poimintoja vuodelta 2016.